همیاری – اجتماعی


لُبّ و اساس کار نیک گذشتن از «خود» و رسیدن به« دیگری» است . هزینه از عمر و تخصص خود در راستای بهبود وضعیت دیگران ازمهمترین احسانها و نمونه گذشت از«خود» می باشد. با چنین تعریفی،کارنیک چقدرمی تواند وسعت داشته و دامنه دار باشد و چه کارهای خوب که بر این مبنا می توان انجام داد.

عنوان «همیاری – اجتماعی» کلی بوده وهر نوع فعالیت یاری رسانی، همدردی ،جبران خسارت و پرنمودن خلاها را شامل می شود. از جمله کمک رسانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی و اجتماعی مانند آسیبهای زلزله ، سیل ، طوفان ،اعتیاد یا بیماریهای واگیر و مشکلات زیست محیطی و یا هر نوع موضوع اجتماعی که در سطح جامعه سلامت عمومی آن را به خطرمی اندازد و تهدید می کند. البته همیشه امر پیشگیری بهتر از درمان است .

بنابراین از اهداف مهم نیکوکاری تبریز همواره پیشگیری از مشکلات می باشد. که این کارگروه نیز براین مبنا نه در مواقع بروز حادثه بلکه همواره می تواند درعرصه های گوناگون موضوعات اجتماعی آسیب مند ،مطالعه و برنامه ریزی نماید این کارگروه ازسویی امکانات مالی وغیرمالی را به مؤسسه جذب می نماید که این امرطی ایجاد ارتباط با افراد نیکوکارو دارای انگیزه های خدمت رسانی و متمکّن امکان پذیرمی باشد. و از سوی دیگربا برنامه ریزی های انجام شده و اولویت دار بر اساس تحقق اهداف مؤسسه آنها را هزینه می کند.

بنا بر روش و ویژگی مؤسسه قرار بر این نیست که خانواده ای تحت پوشش و حمایت مستمر مالی قرار گیرد. اما در صورت ضرورت ، این کارگروه در این مورد نیز تشخیص وپذیرش و هزینه می کند.

همکاری با سایرارگانها و نهادهای مردمی و دولتی و تعامل با آنها در راستای کمک رسانی به اقشارآسیب پذیر از دیگر کارکردهای این گروه می تواند باشد. ضمناً این کارگروه می تواند از روشهای جذب منابع ازجمله وقف، هبه زمین و ساختمان به مؤسسه با دراختیار گرفتن آنها برای اجرای طرحهای مصوب استفاده نماید.مانند ایجاد مراکزدرمانی ،آموزشی با رویکرد خاص خدمت رسانی .

این کارگروه دارای دبیرو کمک دبیر بوده که صورتجلسات را تنظیم و پی گیری می کند. تاریخ ، ساعت و موضوع جلسات با رای اکثریت اعضاء طرح وتصویب وعملی می گردد.