کامپیوتری – مجازی


نظر به اینکه ارتباط همۀ افراد با مؤسسه به صورت حضوری امکان پذیر نمی باشد و نیز با توجه به ضرورت گسترش ارتباطات در اقصی نقاط کشور و جهان، این کارگروه به راه اندازی سایت مؤسسه و اداره آن اقدام نموده است. تا ضمن معرفی مؤسسه، همگان را از فعالیت ها و برنامه ها و اهداف آن آگاه نموده و از نظرات مفیدی که بدین وسیله حاصل می شود، بهره مند گرددو امکان مشارکت در فعالیتهای مؤسسه را برای علاقمندان ایجاد نماید. سایت مؤسسه نوپاست و در راستای گسترش کمّی و کیفی آن از پیشنهادات صاحبنظران به گرمی استقبال می شود.

از اهمّ فعالیتهای سایت می توان به ایجاد باشگاه مجازی عمومی نیکوکاران برای طرح و اجرای ایده های جدید نیکوکارانه، ارائه آموزش های مجازی در ارتباط با اهداف مؤسسه، ایجاد فروشگاههای اینترنتی با ویژگی های خیرخواهانه، جلب و جذب کمک های مادی و معنوی نیکوکاران، نظرخواهی از عموم در قبال فعالیتهای مؤسسه و ایجاد ارتباط متقابل با توانمندان از سویی و نیازمندان از سوئی دیگر و… اشاره نمود.