کاریابی – کار آفرینی


این کار گروه، عرصۀ تبادل نظر، تجارب و طرح مشکلات شغلی و اشتغال زائی، تشویق دست اندرکاران به تولید محصولات سالم غذائی، بررسی امکانات موجود تشکّلهای صنفی در راستای حل مشکلات آنها، ایجاد ارتباط بین افراد جویای کار و صاحبان حرف و مشاغل و سرمایه گذاران و…می باشد. طرح هایی که در راستای تحقق اهداف مؤسسه نیکوکاری است و ایجاد شغل و استغال می کند، در این کارگروه قابل طرح و بررسی است و معمولاً افراد متخصص جویای کار و نیز سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که امکاناتی دارند در این کارگروه مشارکت می کنند، پیشنهاد میدهند و با طرحهای آن آشنا می گردند و در صورت تمایل همکاری و اقدام می نمایند.
تاکنون طرحهایی مانند تولید کود «ورمی کمپوست»، «تولید قارچ صدفی»، «تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک» و کلاً تولیدات «محصولات کشاورزی سالم» در این کارگروه طرح و برخی نیز به مرحله اجرا، تولید و اشتغالزائی رسیده است و هم اکنون واحدهایی فعال هستند و نیز از مهمترین موضوعاتی که در این کارگروه به تصمیم گیری منجر شده است ایجاد کافی شاپ گیاهی در سطح شهر است. این طرح در صورت اجرا و موفقیت می تواند در تغییر ذائقه مردم از نوشیدنیهای مضرّ گازدار به نوشیدنیهای سالم و مفید گیاهی مفید و مؤثّر باشد که برای پیشگیری از بیماریها ضرورت دارد.
آموزش افراد معرفی شده از طرف مؤسسه نیکوکاری به مرکز طب سنّتی تبریز و پشتیبانی و حمایت از آنان از طرف مرکز مذکور در ایجاد فروشگاههای داروئی گیاهی از برنامه های عملی این کارگروه می باشد.
هم اکنون موضوعاتی مانند: استفاده از جاذب های رطوبت در باغات و مزارع – صادرات پودر قارچ صدفی – ایجاد فروشگاه های سلامت برای عرضۀ محصولات سالم غذائی و … در این کارگروه مورد بررسی و پی گیری قرار دارد.