کارگروه ها


نگاه تخصصی به امور ، نیاز سنجی و فراهم نمودن بستر مشارکت عمومی در کارهای خیر اجتماعی ، ایجاب می کند که مؤسسه در قالب‌کارگروهها ، موضوعات و اهداف مؤسسه را طرح و بررسی و اجرا نماید بنابراین کارگروههایی پیش بینی شده است که برخی از آنها فعال و برخی دیگر در شرف فعالیت هستند.
  • کاریابی – کار آفرینی
  • آموزشی – سلامتی
  • فرهنگی – هنری
  • مطالعاتی – آموزشی
  • همیاری – اجتماعی
  • کامپیوتری – مجازی
  • تفریحی – ورزشی
همیاران ارجمند بر حسب علاقه و تخصص می توانند در هر یک از کارگروه ها و جلسات آن شرکت نموده و در طرح و تدوین و تصمیم و اجرای برنامه ها همکاری نمایند.