فرهنگی – هنری


فرهنگ یک جامعه ، اساس و پایه آن است.فرهنگ یک ملت ، آیینه زندگی فردی – اجتماعی آنهاست. فرهنگ ، نشانگر ساختار ذهنی و عینی جامعه می باشد.با مطالعه فرهنگ مردم و عناصر سازنده آن ، می توان به اعماق فکر و ذهن و نیز به شیوه های  گوناگون زندگی ، علل پیشرفتها  و عقب ماندگی های  یک ملت  و جامعه  و نیز به مناسبات اجتماعی – اقتصادی آنها پی برد و قضاوت نمود. فرهنگ جامعه معیار خوبی برای ارزیابی آن است .عناصر فرهنگی مانند:  اندیشه های دینی ، اداب و رسوم اجتماعی– خانوادگی ،اهمیت علم و دانش در جامعه ، جایگاه عقل و خرد در فعالیتها ی روز مره ، منزلت هنر در جامعه و …موجب  بروز روحیات، خلقیات ، گرایشات وهیجانات خاص  و نیز پیدایش  غمها ، شادیها ، پیشرفت ها  یا عقب ماندگی های  اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ….در جامعه می گردند.

فرهنگ ، هر چه  باشد یک پدیده اجتماعی است  که در تاریخ  یک ملت جریان  پیدا می کند و در بین نسلها ادامه می یابد.

فربه  و لاغر می گردد ،  سرزنده  و بیمار می شود ،  پر تحرک  و تنبل ، عبوس  و خوشرو ، آرام  و بی قرار ، سامان  و بی سامان …. و خیلی ژستهای گوناگون  به خود می گیرد . هر فرهنگی تاثیر وتاثر متقابل با عناصرسازنده خود دارد .  به عبارت دیگر ما انسانها هم  فرهنگ می سازیم  و می آفرینیم ، وهم  در زیر سایه  آن زندگی  خاصی را تجربه می کنیم  این تاثیرگذاری و تاثیر پذیری مقوله  فرهنگ ، پیچیدگی  خاصی به آن بخشیده است زیرا همواره  باید با  آن بود و به آن احترام گذاشت و نیز بناگزیر آن را پالایش و پیرایش کرد و نقد نمود هم باید بدان اهمیت د اد  و هم باید مراقب آن بود و این همان ، نقش ما و سازمانهای اجتماعی از جمله سازمانهای  مردم نهاد  در ساختار فرهنگ جامعه  خویش می تواند  تلقی گردد.

البته قصد این مقدمه ،  بحث علمی در مورد فرهنگ و عناصر سازنده آن و یا تغییر و تحول و تطورآن در جامعه نیست بلکه منظور آن است که ضرورت فعالیتهای فرهنگی – هنری این کارگروه را ازدریچه اهداف  مؤسسه  نیکوکاری توجیه نماید  و رویکردی  کاربردی  به آن داشته باشد می توان در این  کارگروه  فعالیتهایی را ، تصمیم گرفت  و مدیریت کرد و سامان داد  که در فرهنگ عمومی  جامعه ضرورت داشته  و یا به بهبود وضعیت  فرهنگی جامعه ، کمک می رساند حتی بدون موضع گیری فکری  و سیاسی خاص می توان  تلاشهایی  را انجام داد که  به بالندگی عناصر مفید  فرهنگ عمومی  جامعه  بینجامد.اصولا اهداف مؤسسه نیکوکاری تبریز هدفهایی هستند که در دراز مدت می توان به آنها دست یافت و این  بدین معنا است که رسیدن به این هدفها کار و تلاش فرهنگی می خواهد .هدفهای این مؤسسه عبارتند است:

آموزش – توانمند سازی خانواده ها – پیشگیری از بیماریهای  فردی  و آسیبهای اجتماعی – گسترش فرهنگ  ورزش و تفریحات سالم  وانجام کارهایی که در بهبود  وضعیت آحاد جامعه و زندگی اجتماعی آنها مفید باشد. برای دستیابی به این اهداف به فعالیتهای فرهنگی – که صبغه ماندگاری وهمگانی داشته باشند –  نیاز هست. که گر چه به کندی پیش می رود اما  ضرورت دارد. بعنوان مثال: اصلاح الگوی تغذیه و پخت و پز و شیوه های تولید مواد غذایی سالم چگونه و درچه مدتی می تواند صورت گیرد؟

ترویج فرهنگ « حفظ محیط زیست » و « فرهنگ صرفه جویی در استفاده از منابع طبیعی و غیر طبیعی» و دهها نمونه از این قبیل ، چگونه و در چه زمانی در جامعه نهادینه می گردد؟

اگر بپذیریم که بهبود و ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه ، به بهتر شدن زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم منجر می گردد،  باید  بپذیریم  که کارهای فرهنگی و هنری نیز می تواند مصداق رفتارهای نیکوکاری تلقی گردد.الگو سازی چنین فعالیتهایی  ، برخی نابسامانیها  و ناهنجاری های اجتماعی  را  در دراز مدت  به سامان  و هنجار می رساند  که  نوعی خیر خواهی  و نیک جویی  برای جامعه است …

اگر قبول کنیم  ، بیشترین  تاثیر در فرهنگ  سازی  و جریان  فرهنگی  از سوی خود  مردم  و بر اساس خواستمانها  و  ارزشهای مورد قبول  آنها صورت می گیرد ، باید قبول کنیم  که  فعالیتهای  فرهنگی – هنری برخاسته از متن مردم ، در ساختن فضای فرهنگی جامعه معتدل ، معقول ، دانش محور ، راست و درست و ….. بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت . و  گسترش ، تحول و تطورآن نیزاز طریق خود  مردم از اولویت خاصی  برخوردارخواهد بود. اهمیت کارهای فرهنگی – هنری ، اهمیت  بنیادی ترین عناصر زندگی سازاجتماعی می باشد. بنابراین برنامه ریزی و فعالیت در این زمینه بیشترین اثرات مثبت در نهادهای زندگی اجتماعی مردم می گذارد بدیهی است هنر از مؤثر ترین و مهمترین عنصر فرهنگی  یک جامعه می باشد ونیز مهمترین ابزار وفنی است که عناصر فرهنگی را پایداری می بخشد.

درزیر به برخی کارهای فرهنگی که این کارگروه می تواند  در باره آنها تامل ، برنامه ریزی و اجرا نماید و یا برخی از

آنهارا مورد حمایت و تشویق قراردهد ، اشاره می گردد:

– ترویج فرهنگ تولید ، کار و تلاش در جامعه و خانواده ها

– ایجاد فرهنگ استفاده بهینه از منابع انرژی طبیعی و غیر طبیعی

– ترویج  فرهنگ قدردانی و احترام به بزرگترها ، پدران ، مادران ، اساتید وهنر مندان و ….

– ایجاد فرهنگ حداکثرتلاش برای جامعه و حداقل برداشت از آن ( امروزه در جامعه ما عکس آن حاکم است)

– گسترش فرهنگ راستی و درستی و تشویق این روش و منش در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی – تولیدی

– خدماتی و حتی سیاسی

– فرهنگ احترام به حقوق دیگران در همه جا

– ایجاد و گسترش فرهنگ اعتماد به نفس

– ترویج فرهنگ مطالعه و آموزش

– ترویج فرهنگ احترام به حقوق کودکان و زنان

– ارتقای فرهنگ نیکوکاری در جامعه

– ترویج فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در جامعه

– فرهنگ سادگی در عین زیبایی و رعایت بهداشت فردی – اجتماعی – شهری – روستایی و …

– ترویج فرهنگ مروت ، جوانمردی ، انصاف و خوشرویی و …. در تعامل با دیگران

– ایجاد فرهنگ نقد پذیری و تحمل دیگران و از خود گذشتگی

– ترویج فرهنگ شایسته سالاری

– ترویج فرهنگ استفاده از وسایل عمومی حمل و نقل ، دوچرخه سواری ، پیاده روی و ورزش همگانی

– آگاهی به حقوق شهروندی و تعامل مثبت با مدیران و مسولان شهر

– حمایت از گروههای هنری مردمی

– حمایت از برگزاری نمایشگاههای هنری

– ایجاد مرکز آموزشی – موزه ای – نمایشگاهی – فروشگاهی از هنرهای دستی و تجسمی توسط اساتید مربوطه

– حمایت از تولید فیلم های مستند ، که رویکرد آگاهی بخشی و هشدار دهی ، انعکاس مشکلات و نا بسامانیهای اجتماعی –

خانوادگی و …. دارند.

– حمایت از تولید فیلمهای آموزشی – فرهنگی مانند موضوع « ترافیک و علائم راهنمایی و رانندگی »« تولیدات کشاورزی

سالم » « حفظ محیط زیست »« بهداشت در روستاها » و …..

-حمایت از تئاتر خیابانی که موضوعات اجتماعی را مطرح می کنند.

– تشویق به راه اندازی شبکه تلویزیونی تسهیل گر امر ازدواج

– کمک به زیبا سازی شهر با استفاده از نظرات اساتید هنرو دهها موضوع دیگر…

هر یک از عزیزان  حاضر در جلسات کار گروه فرهنگی – هنری می توانند به لیست بالا مواردی را اضافه و یا حذف نمایند و نیز هر یک از این موضوعات ، در این  جلسات مورد بحث ،  بررسی ، نظر ودقت قرار می گیرد و جزئیات  آن مشخص می شود. و با اکثریت اراء تصویب و با تعیین شیوه  اجرا ، پی گیری می گردد.

لازم به یاد آوری است در این کار گروه هیچ ادعایی در کار نیست  زیرا روشن است  که انجام کار فرهنگی و هنری چقدر ظرافت و حساسیت می خواهد و چقدر صبر و حوصله لازم دارد  تازه  نتیجه آن هم فوری نیست و زمانبر می باشد  بنابراین هیچ عجله و شتابی در کار نیست . بهتر است اول  ساختار خود این  کار گروه معلوم شود .  دبیر جلسه  و کمک دبیرآن انتخاب گردد . زمان جلسات  و دستورات آن پیش بینی شود  و نیز از اساتید  فرهنگ و هنر و افراد علاقمند  بطور  دائم  و یا بطورمتناوب و بعنوان مهمان  به شرکت  در جلسات مربوطه  دعوت بعمل آید . و حتی می توان ضمن  مشاوره ومراوده با افراد دارای انگیزه و علاقمند طرح و پیشنهاد آنها را دریافت نمود و مورد استفاده قرار داد و ….