مطالعاتی – آموزشی


امروز،انجام کارنیک و خیرنیز باید با تامل، تدبر، نیاز سنجی صورت گیرد و در یک مؤسسه خیریه  نیز ، مدیریت صحیح و تخصصی حاکم باشد ، ساختارو سازمان مؤسسه از یک سو و روند وروال کارهای آن از سوی دیگر باید تحت مطالعه مستمر باشد. تا کارها با کمترین اشتباه و بیشترین نتیجه و بهره وری به پیش روند.

اگر فرض بر این باشد که درامور نیک، عناصری مانند : ساختاری بودن ، پایدار ماندن و نهادینه شدن در جامعه ، همگانی بودن نتایج کار خیر، فرهنگ سازی، آسیب شناسی ، جستجوی روشهای بهینه  و مفید در خدمت رسانی و در عین حال بدون آسیب مند و دهها موارد دیگر ، لحاظ گردد ، اهمیت مطالعه و تحقیق و دخالت تخصص و تامل در کارها و تدبر در باز خورد آنها و مدیریت صحیح و تخصصی به وضوح عیان می گردد.  واین همان نیمه کار مطالعاتی کارگروه مذکور می باشد.

مطالعه فرهنگ  نیکوکاری سایر ملل جهت اخذ تجارب  بیشتر و حتی تعامل با آنان ، مطالعه  در  روشهای جذب یاری دیگران ، اعم از مالی وغیره و نیاز سنجی  و اولویت بندی در هزینه آنها ،  شیوه های جلب و جذب جوانان و اعتمادمردم به مؤسسه، شیوه های ارتقاء فرهنگ نیکوکاری در جامعه ، تاثیر گذاری درسایر خیریه ها ومطالعات موضوعاتی ماندد اعتیاد ، بزهکاری، مشکلات ازدواج و طلاق، کودکان خیابانی ، خانواده های تحت پوشش خیریه ها ، شیوه های توانمند سازی نیازمندان ، ترافیک شهر، آلودگی شهر از نظر هوا و بهداشت ، مساله بیکاری ، تفریحات سالم و  مفید برای جوانان و خانواده ها ، اصلاح فرهنگ مراسمات خیرو شر،علل افسردگی مردم، تبیین مصداق های ظلم  و تبعیض در جامعه ، اهمیت خانواده در جامعه ، جایگاه زنان درجامعه ، علل بی اعتمادی  و بی مسئولیتی درجامعه ، جایگاه و نیازهای افراد مسن ، علل بوروکراسی و روال کارهای  اداری ، ارائه  مشاوره  به  نهادهای اجرایی در کارها ، جلب و جذب افراد فرهیخته  و متخصص به مؤسسه، سفارش پروژه های مطالعات اجتماعی به افراد ذیصلاح ، کاربردی کردن مطالعات اجتماعی، تشویق و ترغیب وهمکاری با دانشجویان درمقاطع گوناگون درتهیه پایان نامه ها و تحقیقات مربوطه، ترویج فرهنگ تحقیق و مطالعه، نیاز سنجی و اولویت بندی کمک رسانی به افراد و خانواده های آسیب مند و صدها موضوع اجتماعی دیگر ….

بدیهی است نتایج این همه مطالعات در شیوه های آموزشی مختلف باید به جامعه و نسل های جدید انتقال یابد .از جمله این شیوه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ایجاد سایت های مفید و کاربردی برای خانواده ها، جوانان و … و یا معرفی سایتهای موجود مفید انتشار نشریات مختصر و مفید که دارای پیامهای کاربردی هستند و یا معرفی نشریات ، تدوین پیامهای فرهنگ ساز بطور اختصار و توزیع آنها در جامعه و …

ایجاد کارگاههای آموزشی ، برگزاری سمینارهای مربوطه ، برگزاری مسابقات فرهنگی ، علمی مفید و سالم در جامعه ، تعامل فکری و تبادل نظر مابین مؤسسات مردم نهاد موجود و در صورتضرورت با ادارات و ارگانهای ذیربط و روشهای آموزشی دیگر ….. و این نیزنیمه دوم آموزشی کارگروه مذبور می باشد….